دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مریم   میزانی

پست الکترونیکی : m.mizani @srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم وصنایع غذایی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوومدیرگروه مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذائی (کارشناسی)

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/12/01

مریم میزانی

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : دانشیار

^